maart 2015

Verkeer grootste bron CO2- uitstoot in 40% gemeenten

Eénvijfde deel van de CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer. In veel gemeenten is dat aandeel veel groter. In 166 gemeenten is verkeer de grootste bron van CO2-uitstoot. In veel gemeenten ontbreekt de koppeling tussen klimaatdoelen en verkeersbeleid. Om lokale en landelijke klimaatdoelen te halen, is het nodig om die koppeling te leggen.

Klimaatdoelen
In het Schoon en Zuinig werkprogramma van het Rijk is de doelstelling -30% CO2 (1990-2020) vertaald naar de sector verkeer tot 0 - 13% (1990-2020). Deze is in onderstaande figuur weergegeven. In het meest gunstige scenario halen we dit doel, maar dat scenario gaat uit van invoering van de kilometerheffing. Het kabinet heeft daar een streep door gezet, waarmee dit doel onbereikbaar lijkt. Ook heeft het kabinet de beleidsbrede doelstelling bijgesteld tot een reductie van 20% procent. Wat dit voor de sector verkeer betekent is nog onduidelijk.

Tijdelijke daling uitstoot door crisis
De CO2-uitstoot daalt sinds 2008 licht. Dit komt grotendeels door de economische crisis. Als de economie aantrekt en het verkeer de verwachte groei gaat realiseren, zijn meer maatregelen nodig om de doelen te halen die Rijk en gemeenten in het klimaatakkoord stelden.

Ontwikkeling CO2-equivalent uitstoot verkeer&vervoer Nederland 1990 - 2020
RR2010-0: Zonder Schoon & Zuinig beleid
RR2010-V: Vastgesteld beleid
RR2010-VV: Vastgesteld en voorgenomen beleid;
Bron: ECN, PBL (2010). Eigen bewerking door CE Delft.

In het databestand (tabblad databestand f141) vindt u de getallen per gemeente. 

Europa verhoogt klimaatambities
Het concept-witboek transport van de Europese Comissie spreekt zelfs over 45-60% reductie in 2050 ten opzichte van 1990 in de sector verkeer. Veel gemeenten hebben de ambitie om klimaatneutraal te zijn tussen 2035 en 2050. Deze doelen zijn erg moeilijk te bereiken. Want met de groei van het verkeer groeit ook de CO2 emissie.

CO2-uitstoot Nederlandse gemeenten
In 166 gemeenten is verkeer de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot. Dat blijkt uit een analyse van CE-Delft in opdracht van KpVV. Zie de onderstaande grafiek:

In het databestand (tabblad analyse D154) vindt u de getallen per gemeente.


Hoogste aandeel verkeer in CO2-uitstoot in landelijke gemeenten
In landelijke gemeenten blijkt de uitstoot van CO2 door verkeer het grootst. Dat is op zich niet verwonderlijk, omdat verplaatsingen langer zijn en er minder vervoersalternatieven zijn. De CO2-emissie per inwoner door verkeer is in landelijke gemeenten meer dan twee maal zo groot als in grote steden:


Stedelijk-heidsgraad
Aandeel verkeer en vervoer in de totale emissie van CO2
Verkeer- en vervoeremissie in ton CO2 per persoon
(sterk stedelijk)
1
30%
1,52
2
34%
1,74
3
40%
2,32
4
48%
3,17
5
(landelijk) 
50%
3,45
Gemiddeld

2,35

In het databestand (tabblad analyse R155) vindt u de getallen per gemeente.

Grote steden
In de grote steden veroorzaakt verkeer vooral luchtkwaliteitsproblemen en congestie. In de landelijke gemeenten draagt het relatief veel bij aan de CO2-emissie. Alle partijen hebben baat bij maatregelen gericht op besparing van autokilometers, zeker als die worden gereden met voertuigen die fossiele brandstoffen gebruiken.

Oplossingen
Het is niet duidelijk hoe het Rijk de afgesproken klimaatdoelen wil halen. Ook is onduidelijk hoe veel gemeenten hun ambities ten aanzien van klimaat of energie willen bereiken. Hoe dan ook raadt het KpVV gemeenten aan om te onderzoeken hoe mobiliteit onderdeel kan worden van klimaat- en energiebeleid. En om klimaatdoelstellingen op te nemen in verkeersplannen. Dat gebeurt nog heel weinig, ook in gemeenten die CO2-neutraal willen zijn. Bij het ontwikkelen van beleid gericht op duurzame mobiliteit kan gebruik worden gemaakt van de KpVV-visie op Duurzame Mobiliteit en van de Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten.

Gemeenten kunnen werken aan schonere voertuigen, aan modal shift en minder verkeer. Bijvoorbeeld door Het Nieuwe Werken te stimuleren bij werkgevers of door bewoners bewust te maken over vervoersalternatieven. Dat laatste zorgde in drie Engelse steden voor een daling van het autoverkeer.

Meer oplossingen vindt u via het schema ‘Met sprongen en ladders naar duurzame mobiliteit’.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten